Bulova Men's Marine Star Stainless Steel Watch 98B178

– Giá web : $199.50 – $114.50 = $85
– Phí ship : $12/cái
– Phí mua hàng : 7% = $6
– Giá nhận hàng : $85 + $12 + $6 = $103 x 21.900 = 2.255.000 VND
– Link sản phẩm : Bulova Men’s Marine Star Stainless Steel Watch 98B178